INS002 – Vũ Hồng Phúc – Nhân sự ỈN STORE

VŨ HỒNG PHÚC

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: ỈN STORE HÀ NỘI

CẤP BẬC: TRƯỞNG PHÒNG

LIÊN LẠC: 0988284462

Ngày bắt đầu: 31/11/2020

Ngày kết thúc: Vẫn đang làm việc