ivn050 đầu đọc máy quét mã vạch có dây (1D)

350.000